21 de zile de pierdere de grăsime challenge login.

Grounds for and objectives of the proposal 1. Motivele și obiectivele propunerii Over the last 10 years the organic market has been characterised by dynamic development driven by strong growth in demand. The global world market for organic food has expanded fourfold since The area under organic production in the European Union the Union has doubled.

Sfaturi pentru succes Programele dietetice de detoxifiere variază de la posturile de limonadă la meniurile restricționate.

Each year ha of land are converted to organic farming. However, neither internal supply nor the legislative framework has kept up with this market expansion. Production rules do not sufficiently take into account evolving consumer and citizen concerns and expectations; labelling rules are complicated; weaknesses in the control system and in the trade regime have been identified. The legislation is complex and entails a high level of administrative burden which is stopping small farmers from joining the Union's organic scheme.

Some of the exemptions that were needed for the development of the sector seem no longer to be justified. În ultimii 10 ani, piața produselor ecologice a fost caracterizată de o dezvoltare dinamică generată de creșterea puternică a cererii.

Piața mondială a alimentelor ecologice s-a extins de patru ori din și până în prezent. În fiecare an, ha de teren sunt convertite la agricultura ecologică. Nici oferta internă, nici cadrul legislativ nu au ținut însă pasul cu această extindere a pieței.

Normele de producție nu țin suficient seama de preocupările și așteptările consumatorilor și ale cetățenilor, aflate în schimbare; normele privind etichetarea sunt complicate; au fost identificate deficiențe în cadrul sistemului de control și al regimului comercial. Legislația este complexă și generează o sarcină administrativă mare, care împiedică micii fermieri să adere la sistemul ecologic al Uniunii.

Unele dintre exceptările care erau necesare pentru dezvoltarea sectorului nu par a mai fi justificate. The proposal aims at improving the legislation on organic production with the objectives of: Propunerea vizează îmbunătățirea legislației privind producția ecologică, obiectivele fiind: 1 removing obstacles to the sustainable development of organic production in the Union, 1 eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării durabile a producției ecologice în Uniune, 2 guaranteeing fair competition for farmers and operators and allowing the internal market to function more efficiently, 2 garantarea concurenței echitabile pentru fermieri și operatori și crearea condițiilor necesare pentru funcționarea mai eficientă a pieței interne.

General context 1. Când a adoptat Regulamentul CE nr.

arzatoare de grăsimi completează recenzii

The Council adopted conclusions on the Commission's report[2] at its Agriculture and Fisheries meeting of May [3] and called on the Member States and on the Commission to develop the organic production sector at an ambitious level by reviewing the current legal framework, with a view to improving its usability while providing for a period of stability and certainty, aiming at further clarification and simplification, and addressing the current outstanding issues requiring further development.

În cadrul reuniunii Agricultură și Pescuit din mai [2], Consiliul a adoptat concluzii privind raportul Comisiei[3] și a invitat statele membre și Comisia să dezvolte sectorul producției ecologice la un nivel ambițios prin reexaminarea cadrului juridic existent, în vederea îmbunătățirii posibilității de utilizare a acestuia, creând totodată premisele pentru o perioadă de stabilitate și de siguranță, având ca scop continuarea clarificării și a simplificării, și abordând elementele nesoluționate până în prezent și care trebuie aprofundate în continuare.

The review of the organic production legislation is part of the Commission's Regulatory Fitness and Performance Programme[4]. Reexaminarea legislației referitoare la producția ecologică face parte din Programul privind o reglementare adecvată și funcțională al Comisiei[4].

Reexaminarea oferă o oportunitate de aliniere a competențelor de executare conferite Comisiei prin Regulamentul CE nr. Existing provisions in this area 1. Dispozițiile în vigoare în acest domeniu The first piece of Union legislation on organic production was adopted in This provided 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login basis for protecting consumers and organic producers against false and misleading organic claims.

Primul act legislativ al Uniunii privind producția ecologică a fost adoptat în Regulamentul CEE nr. Regulamentul menționat a oferit o bază pentru a proteja consumatorii și producătorii de produse ecologice de declarațiile false și înșelătoare referitoare la acestea. The previous system of individual authorisations granted by MS consignment by consignment was removed from the basic Regulation and is now being phased out. Sistemul anterior, în care autorizațiile individuale erau acordate de statele membre pentru fiecare transport în parte, a fost eliminat din 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login de bază, iar acum este 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login curs de eliminare treptată din uz.

Consistency with other policies 1. Coerența cu alte politici This initiative pursues the objectives of the Communication on Smart Regulation in the European Union. One of the aims of the review is to simplify legislative burdens. Prezenta inițiativă urmărește obiectivele Comunicării privind reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană.

Unul dintre scopurile reexaminării este simplificarea sarcinilor legislative. It is in line with the general framework of the Europe Strategy, in particular regarding the sustainable growth priority and the promotion of a more resource-efficient, greener and more competitive economy. Acest lucru este în conformitate cu cadrul general al Strategiei Europaîn special în ceea ce privește prioritatea referitoare la dezvoltarea durabilă și promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive.

Ce procent de grăsime pentru a pierde în greutate is consistent with the reform of the Common Agricultural Policy CAPwhich shapes the overall framework for the development of agriculture in the Union for the period [6].

The new provisions aim at sustainable competitiveness to achieve an economically viable food production sector, together with sustainable management of the Union's natural land-based resources, in which organic production has been identified as a key-element. Această abordare este conformă cu reforma politicii agricole comune PACcare dă formă cadrului general pentru dezvoltarea agriculturii în Uniune în perioada [6].

Noile dispoziții vizează competitivitatea durabilă, în scopul realizării unui sector de producție alimentară viabil din punct de vedere economic, împreună cu o gestionare durabilă a resurselor terestre naturale ale Uniunii, în cadrul căreia producția ecologică a fost identificată ca element esențial. The proposal takes into account the new Common Fisheries Policy as regards aquaculture, which plays a key role in ensuring sustainable, long-term food security as well as growth and employment while reducing pressure on wild fish stocks, in a context of growing global aquatic food demand.

Propunerea ține seama de noua politică comună în domeniul pescuitului în ceea ce privește acvacultura, care are un rol esențial în asigurarea securității alimentare durabile pe termen lung și în creșterea economică și ocuparea forței de muncă, reducând totodată presiunea asupra stocurilor de pește din mediul sălbatic, în contextul creșterii cererii de alimente de origine acvatică la nivel mondial.

It is also consistent with the Commission's proposal for a new Council and Parliament regulation on official controls[7], which aims at consolidating the integrated approach in all areas related to the food chain by rationalising and simplifying the overall legislative framework whilst simultaneously pursuing the objective of better regulation. De asemenea, prezenta propunere este coerentă cu propunerea Comisiei pentru un nou regulament al Consiliului și al Parlamentului privind controalele oficiale[7], care vizează consolidarea abordării integrate în toate domeniile legate de lanțul alimentar prin raționalizarea și simplificarea cadrului legislativ general, urmărind totodată obiectivul referitor la o mai bună reglementare.

În sfârșit, sistemul din domeniul producției ecologice face parte din sistemele Uniunii din domeniul calității produselor agricole, împreună cu indicațiile geografice, cu specialitățile tradiționale garantate și cu produsele din regiunile ultraperiferice și din zonele montane ale UE, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind politica în domeniul calității produselor agricole și cum se indică în Regulamentul UE nr.

Consultations 2. Consultări The current situation was analysed in depth on the basis of the information collected during a series of stakeholder hearings to which the Commission invited over 70 experts and academics to discuss fully the current and future challenges facing the organic sector. Situația actuală a fost analizată în profunzime pe baza informațiilor colectate pe parcursul unei serii de audieri ale părților interesate la care Comisia a invitat peste 70 de experți și cadre universitare să discute în mod exhaustiv despre provocările actuale și viitoare cu care se confruntă sau se va confrunta sectorul producției ecologice.

The Commission launched an on-line consultation at the beginning of Around 45 replies were submitted in response to the questionnaire and almost 1 free contributions were received. La începutul anuluiComisia a lansat o consultare online. Au fost transmise aproximativ 45 de răspunsuri la chestionar și au fost primite aproape 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login de contribuții libere.

  • EUR-Lex - PC - EUR-Lex
  • Jurnalul Oficial C /11 a
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

In addition, stakeholders of the sector were informed and consulted on the review in several meetings of the Advisory Group on Organic Farming. În plus, părțile interesate din sector au fost informate și consultate privind reexaminarea, în cadrul mai multor reuniuni ale Grupului consultativ privind agricultura ecologică.

Member States, as competent authorities in charge of implementing the legislation, were kept informed and were consulted on technical aspects of the review. Statele membre, în calitate de autorități competente însărcinate cu implementarea legislației, au fost ținute la curent și au fost consultate în privința aspectelor tehnice ale reexaminării.

Main outcome of the consultations 2. Principalele rezultate ale consultărilor The respondents to the public consultation are concerned mainly with environmental and quality issues.

They would like the European organic rules to be strengthened and wish to have uniformity of organic rules for farmers and other operators throughout the Union. Therefore the majority are in favour of putting an end to the exceptions to the rules. High expectations were expressed as regards residues of products and substances that are not authorised for use in organic production.

The organic logo of the European Union was ranked equal to national logos as a means of recognising organic products.

cea mai naturală modalitate de a pierde în greutate

The majority of citizens and stakeholders trust the organic control system while considering that it could be improved, mainly by introducing electronic certification. They are also in favour of group certification for small farmers. Respondenții din cadrul consultării publice au fost preocupați mai ales de aspectele legate de mediu și de calitate. Respondenții ar dori consolidarea normelor europene privind producția ecologică și uniformizarea normelor în acest domeniu pentru fermieri și pentru alți operatori, în întreaga Uniune.

Așadar, majoritatea este în favoarea eliminării excepțiilor de la norme. Au fost exprimate mari așteptări în ceea ce privește reziduurile produselor și substanțelor care nu sunt autorizate pentru a fi utilizate în producția ecologică. Logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică a fost considerat ca având un statut egal cu cel al logourilor naționale, ca modalitate de recunoaștere a produselor ecologice.

I tried Lilly Sabri's 14 day Summer Shred Workout Challenge - Before \u0026 After Results - I LOST INCHES

Majoritatea cetățenilor și a părților interesate au încredere în sistemul de control al producției ecologice, deși consideră că acesta ar putea fi îmbunătățit, mai ales prin introducerea certificării electronice. De asemenea, respondenții sunt în favoarea certificării în grup pentru micii fermieri. The need to improve the legislation on organic production is widely acknowledged in the organic sector.

Вход на Facebook | Facebook

There is also broad agreement that organic production should remain close to its principles and objectives and that exceptions to the rules should be ended.

Necesitatea îmbunătățirii legislației privind producția ecologică este amplu recunoscută în sectorul ecologic. Există, de asemenea, un amplu consens în privința faptului că producția ecologică ar trebui să rămână aproape de principiile și obiectivele sale și că ar trebui eliminate excepțiile de la norme. Impact assessment The impact assessment compared three alternative policy scenarios: În cadrul evaluării impactului, au fost comparate trei scenarii de politică alternative: — The improved status quo, based on improvements and better enforcement of the current legislation.

Long-standing exceptional rules would be integrated in the production rules. Normele excepționale aflate în vigoare de mult timp ar fi integrate în normele de producție. Exceptional rules would be ended.

Normele excepționale ar fi eliminate. The three policy options have been assessed against their potential to achieve the CAP objectives, specific policy objectives and operational objectives for the review, and in terms of effectiveness and efficiency.

The principle-driven option performs better according to all criteria evaluated, followed by the market-driven option and lastly the improved status quo. Cele trei opțiuni de politică au fost evaluate din punctul de vedere al potențialului lor de a duce la îndeplinirea obiectivelor PACa obiectivelor de politică specifice și a obiectivelor operaționale pentru reexaminare, precum și din punctul de vedere al eficacității și al eficienței.

Identificare

Opțiunea bazată pe principii oferă performanțe mai bune în raport cu toate criteriile evaluate, urmată de opțiunea bazată pe piață și, în sfârșit, de statu quo îmbunătățit.

The impact assessment concluded that the preferred option was the principle-driven option, together with the inclusion of the improvements proposed in the improved status quo, and with some sub-options. Evaluarea impactului a dus la concluzia că opțiunea preferată a fost cea bazată pe principii, împreună cu includerea îmbunătățirilor propuse în cadrul opțiunii statu quo-ului îmbunătățit și cu unele subopțiuni.

Particular attention has been paid to simplification 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login the whole process. The preferred option will: Pe parcursul întregului proces, s-a acordat o atenție deosebită simplificării. Opțiunea preferată: — clarify the provisions on scope, production rules, labelling and controls, — va clarifica dispozițiile referitoare la domeniul de aplicare, la normele de producție, la etichetare și la controale, — remove ineffective provisions, — limit the MS' scope for granting exceptions to the rules, — va limita libertatea statelor membre de a acorda excepții de la norme, — simplify the import regime, — simplify requirements for small farmers, in particular with the introduction of group certification.

As regards administrative costs, the current proposal will lead to the removal of 37 out of the existing information obligations 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login href="http://plutospizza.ro/1222-pierderea-n-greutate-derivat-tga.php">pierderea în greutate derivată tga on organic operators and administrations. În 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login ce privește costurile administrative, prezenta propunere va duce la eliminarea a 37 dintre cele de obligații existente în materie de informare, impuse operatorilor și administratorilor din sectorul ecologic.

Summary of the proposed action 3. Rezumatul acțiunii propuse Organic production must continue to adhere to a set of principles that reflect closely the expectations of consumers. Producția ecologică trebuie să respecte în continuare un set de principii care reflectă îndeaproape așteptările consumatorilor.

Specific production rules are brought together in an Annex to the proposed Pierdere în greutate sf, thus addressing the issue of readability. Normele de producție specifice sunt reunite într-o anexă la propunerea de regulament, rezolvând astfel problema lizibilității. Production rules are strengthened and harmonised by removing exceptions, except where temporary measures are necessary in order to allow organic production to continue or recommence in the case of catastrophic circumstances.

Organic agricultural holdings have to be entirely managed in compliance with the requirements applicable to organic production and retroactive acknowledgement of the conversion period is in principle not possible any more. The agricultural ingredients used in the composition of organic processed products have to be exclusively organic.

With the exceptions of micro-enterprises, organic operators other than farmers or operators producing seaweed or aquaculture animals are required to develop a system for improving their environmental performance.

Normele de producție sunt consolidate și armonizate prin eliminarea excepțiilor, cu excepția cazului în care sunt necesare măsuri temporare pentru a permite producției ecologice să continue sau să reînceapă în eventualitatea unor circumstanțe catastrofale.

Concluzii și recomandări 1. CESE consideră că inegalitățile în materie de venituri și bogăție au devenit, în UE, provocări de ordin economic și social, cărora ar trebui să li se facă față prin adoptarea unor măsuri adecvate la nivel național, cu acțiuni de sprijin de la nivel european. Atât în Europa, cât și pe plan mondial, se acordă o mai mare importanță inegalităților în materie de venituri.

Exploatațiile agricole ecologice trebuie să fie gestionate în întregime în conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice, iar recunoașterea retroactivă a perioadei de conversie nu mai este, în principiu, posibilă.

Ingredientele agricole utilizate în compoziția produselor ecologice prelucrate trebuie să fie complet ecologice. Cu excepția microîntreprinderilor, operatorii ecologici, alții decât fermierii sau operatorii care produc alge marine sau animale de acvacultură, trebuie să dezvolte un sistem pentru a-și îmbunătăți performanța de mediu.

The control system is improved by integrating all control-related provisions into a single legislative text under the Commission proposal for a Regulation on official controls and other official activities in food and feed. Consequently, operators, competent authorities, control authorities and control bodies will no longer need to rely on two different legislative texts for the provisions related to controls. Sistemul de control este îmbunătățit prin integrarea tuturor dispozițiilor legate de control într-un singur text legislativ în temeiul propunerii Comisiei pentru un Regulament privind controalele oficiale și alte activități oficiale în sectorul alimentelor și al hranei pentru animale.

plante naturale să piardă în greutate rapid

Prin urmare, în ceea ce privește dispozițiile legate de controale, operatorii, autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control nu vor mai trebui să se bazeze pe două texte legislative diferite.

Controllability is enhanced by clarification, simplification and harmonisation of the production rules and the removal of a series of possible exceptions to such rules.

Controlabilitatea este sporită prin clarificarea, simplificarea și armonizarea normelor de producție și prin eliminarea unei serii de posibile excepții de la normele respective. There will thus be a fairer balance of the control pressure on operators, with a reduced burden on those with a proven track record of compliance with the rules, and more effective and efficient use of resources by the competent authorities, control authorities and control bodies.

Abordarea controalelor oficiale bazată pe riscuri este consolidată prin eliminarea cerinței referitoare la verificarea anuală obligatorie a conformității tuturor operatorilor, prevăzută în Regulamentul CE nr. Acest lucru va face posibilă adaptarea frecvenței controalelor, prin acte delegate care urmează a fi adoptate în conformitate cu Regulamentul UE nr. Astfel, va exista un echilibru mai echitabil în ceea ce privește presiunea controalelor asupra operatorilor, cu o povară redusă asupra celor cu un istoric dovedit de respectare a normelor și cu o utilizare mai eficace și mai eficientă a resurselor de către autoritățile competente, autoritățile de control și organismele de control.

Specific provisions are introduced in order to increase transparency with regard to fees that may be collected for the controls, and the provisions related to publication of operators together with information on their certification status are reinforced. Sunt introduse dispoziții specifice în scopul unei transparențe sporite în ceea ce privește taxele care pot fi colectate pentru controale și sunt consolidate dispozițiile referitoare la publicarea operatorilor, împreună cu informații privind statutul certificării lor.

A system of group certification is introduced for small-scale farmers in the Union with a view to reducing inspection and certification costs and the top 10 arde grăsime administrative burden, strengthening local networks, contributing to better market outlets, and ensuring a level playing field with operators in third countries.

Pentru fermierii la scară mică din Uniune este introdus un sistem de certificare în grup, în scopul reducerii costurilor aferente inspecțiilor și certificării și a sarcinii administrative conexe, al consolidării rețelelor locale, al contribuției la debușeuri de piață mai bune și al asigurării unor condiții de concurență echitabile cu operatorii din țările terțe.

Specific provisions are introduced for purposes of enhanced traceability and fraud prevention: operators may not be controlled by different control authorities or bodies for the same groups of products across different stages of the organic chain. Sunt introduse dispoziții specifice în vederea unei trasabilități sporite și a prevenirii fraudelor: operatorii nu pot fi controlați de autorități sau organisme de control diferite pentru aceleași grupuri de produse în diferite etape ale lanțului ecologic.

Specific provisions are also introduced to harmonise action to be taken when non-authorised products or substances are detected. In 1up pm arzător de grăsime context, there may be instances where farmers are prevented from marketing their products as organic due to the unintentional presence of non-authorised products 21 de zile de pierdere de grăsime challenge login substances.

Member States may be authorised by the Commission to grant national payments to compensate for the losses incurred in such instances.

Account Options

In addition, Member States may use the instruments of the Common Agricultural Policy to cover totally or partially such losses. Se introduc, de asemenea, dispoziții specifice în vederea armonizării acțiunilor care trebuie întreprinse când sunt depistate produse sau substanțe neautorizate. În acest context, pot exista cazuri în care fermierii nu își pot comercializa produsele ca ecologice din cauza prezenței neintenționate a unor produse sau substanțe neautorizate.

Comisia poate autoriza statele membre să acorde plăți naționale pentru compensarea pierderilor suferite în astfel de cazuri. În plus, statele membre pot utiliza instrumentele politicii agricole comune pentru a acoperi total sau parțial pierderile de acest gen.

Lastly, the proposal sets out action to be taken throughout the Union on the same broad categories of non-compliance so as to ensure a level playing field in the treatment of operators, a properly functioning internal market and maintenance of consumers' trust, while not prejudging the determination of sanctions that is within Member States' competence.

În sfârșit, propunerea stabilește acțiunile care trebuie întreprinse în întreaga Uniune în privința acelorași categorii ample de neconformități, astfel încât să se asigure condiții de concurență echitabile în modul în care sunt tratați operatorii, o piață internă care funcționează în mod corespunzător și menținerea încrederii consumatorilor, fără a se aduce atingere stabilirii sancțiunilor, care ține de competența statelor membre.

Utilrecenzii